Ro

arrow down
EN

Logo BlendTrans

Protecția Datelor

POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SOCEITĂȚII BLED TRANS S.R.L.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o importantă latură a activităţii noastre, iar în acest sens ne dorim să vă garantăm un standard înalt de transparenţă şi confidenţialitate.

Acţionam cu maximă diligenţă în ce priveşte aplicarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD"), dar şi a celorlalte prevederi din legislaţia naţională privind protecţia datelor personale.

Comisia Europeană a definit datele cu caracter personal ca fiind orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi utilizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD.

Datele cu caracter personal care au fost făcute anonime în așa fel încât persoana fizică nu este sau nu mai este identificabilă nu mai sunt considerate date cu caracter personal. Pentru ca datele să fie cu adevărat anonimizate, anonimizarea trebuie să fie ireversibilă.

Sunt astfel de date cu caracter personal, spre exemplu: nume și prenume; adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil); o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie; identificatorul de publicitate al telefonului dvs.; date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică în toate relaţiile pe care Societatea BLED TRANS S.R.L. le desfăşoară atât cu clienţii acesteia, cât şi cu partenerii de afaceri, furnizorii sau cu oricare alte persoane cu care intră în raporturi de colaborare, conlucrare sau asociere. De asemenea, prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică datelor colectate prin intermediul paginii de internet www.bledtrans.ro, dar şi altor date colectate prin intermediul serviciului de e-mail sau în cadrul unor evenimente organizate de către sau în colaborare cu Societatea BLED TRANS S.R.L.

Pentru politica privind utilizarea fişierelor de tip cookie vă rugăm să consultaţi secţiunea specifică destinată modulelor cookie. Puteţi accesa Politica de cookies aici.

Datele cu caracter personal prelucrate de către Societatea BLED TRANS S.R.L.

În funcţie de raporturile juridice şi relaţiile desfăşurate cu dumneavoastră putem prelucra diferite tipuri de date cu caracter personal. Aceste date pot include: numele şi prenumele dumneavoastră, denumirea postului, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail.

În situaţia în care sunteţi client al Societății BLED TRANS S.R.L. categoriile de date prelucrate pot include şi informaţii privind bunurile achiziționate, precum şi orice alte informaţii despre care am luat la cunoştinţă în interesul îndeplinirii obligațiilor contractuale. În cazuri extreme de rare, se poate întâmpla să luăm cunoștintă de alte categorii de date care nu sunt însă necesare desfășurării raporturilor contractuale, dar care ne sunt furnizate, direct sau indirect, de către dumneavoastră. Astfel de date pot fi datele privind apartenența la un sindicat, datele de sănătate, datele cu privire la opiniile dumneavoastră politice, datele privind condamnări penale și infracțiuni sau orice alte asemenea date.

De asemenea, păstrăm o evidenţă a interacţiunilor pe care Societatea BLED TRANS S.R.L. le are cu dumneavoastră şi prelucrăm aceste date în scopul asigurării unor servicii la standarde ridicate şi care să corespundă nevoilor dumneavoastră.

Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Interacţiunea dumneavoatră cu Societatea BLED TRANS S.R.L. este analizată cu maximă diligenţă din partea noastră, asigurarea transparenţei şi confidenţialităţii reprezentând un obiectiv deosebit de important pentru noi.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Societatea BLED TRANS S.R.L. ţinându-se seama de raporturile existente între părţi. Astfel, în deplin accord cu Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE temeiul prelucrării poate fi reprezentat de:

 1. consimţământul dat de către dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. necesitatea prelucrării pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteţi parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 3. necesitatea prelucrării în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine în calitate de operator;
 4. necesitatea prelucrării pentru a proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 5. necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care suntem învestiţi în calitate de operator;
 6. necesitatea prelucrării în scopul intereselor legitime urmărite de către Societatea BLED TRANS S.R.L. sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Societatea BLED TRANS S.R.L.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopuri legitime. În acest sens, vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

Furnizarea datelor cu caracter personal:

În scopul asigurării îndeplinirii obligaţiilor care ne revin potrivit legii şi raporturilor contractuale existente, dar şi pentru asigurarea unor servicii de înaltă calitate, vă rugăm să ne furnizaţi datele cu caracter personal solicitate de către Societatea BLED TRANS S.R.L. în modalitatea solicitată şi la termenul stabilit în acest sens.

Atunci când ne încredinţaţi date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le informaţi, în prealabil, despre Politica de confidenţialitate a Societății BLED TRANS S.R.L., astfel cum aceasta este prezentată în cuprinsul acestei secţiuni.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal:

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal terţilor, însă este posibil ca pentru asigurarea unei bune gestionări a raporturilor juridice existente să dezvăluim datele dumneavoastră de contact afiliaţilor nostri din cadrul Societatea BLED TRANS S.R.L., dacă acest lucru este necesar şi reprezintă interesele dumneavoastră.

În acest sens, vă informăm că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”). Vom accesa doar acele servicii care oferă garanții suficiente pentru protecția datelor dumneavostră cu caracter personal. Vă prezentăm lista serviciilor pe care le accesăm și categoriile de date furnizate acestora:

 1. Servicii SMTP (comunicare e-mail) - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă, date de identificare înscrise în cartea de identitate;
 4. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de trimitere SMS - numărul de telefon;
 6. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
 7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr Carte de Identitate.

Drepturile de care beneficiaţi:

 1. Dreptul de a fi informat despre cum vor fi folosite datele personale;
 2. Dreptul de acces la datele personale;
 3. Dreptul de rectificare a datelor dacă acestea sunt eronate sau incomplete;
 4. Dreptul de a fi șters sau așa-numitul Right To Be Forgotten – dreptul de a fi uitat pentru a nu mai fi inclus în comunicări sau procesări ulterioare;
 5. Dreptul de a restricționa procesarea datelor dincolo de simpla lor păstrare;
 6. Dreptul de transfer al datelor pentru a fi la dispoziția persoanelor așa cum doresc ele să le folosească pe alte platforme sau în alte servicii;
 7. Dreptul de obiecție împotriva utilizării datelor în campanii de marketing;
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv prin creare de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce ne revin potrivit raporturilor juridice existente între dumneavoastră şi Societatea BLED TRANS S.R.L.. Aceste date vor fi păstrate, în anumite situaţii şi după încetarea raporturilor juridice pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a scopurilor enunţate mai sus, în acord cu politicile noastre interne şi cu obligaţiile legale care ne revin.

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

În situaţia în care intervin modificări cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne comunicaţi aceste modificări fie prezentându-vă personal la sediul nostru din Sat. Chișoda, Com. Giroc, DN 59 KM 8 + 550M, Nr. Stanga, Jud. Timiș, sau la adresa de e-mail office@bledtrans.ro

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de pierdere rezultată din neconformitatea datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră Societății BLED TRANS S.R.L..

De asemenea, pentru orice alte informaţii privind drepturile dumneavoastră, pentru exercitarea acestora, cât şi pentru retragerea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal vă stăm la dispoziţie la sediul nostru din Sat. Chișoda, Com. Giroc, DN 59 KM 8 + 550M, Nr. Stanga, Jud. Timiș, sau la adresa de e-mail office@bledtrans.ro

Definiții:

"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

"prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

"restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

"creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

"operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

"persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

"consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

"date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

"parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

"încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Versiuni ale prezentei Politici privind protecţia datelor cu caracter personal:

Prezenta Politică privind protecţia datelor cu caracter personal intră în vigoare începând cu data de 16.07.2019.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic Politica privind protecţia datelor cu caracter personal, orice modificare intrând în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării noii versiuni pe pagina de internet a Societății, www.bledtrans.ro.